بررسی میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون

بیماری پرفشاری خون در طبقه بندیهای متخصصان بهداشت روان ‹‹ICD ›› طبقه بندی بین المللی بیماریهای روانی در دسته بیماریهای روان تنی ‹‹Psy chosomatic ›› قرار دارد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی